icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
The Kosovo-Serbia Agreement: Why Less Is More
The Kosovo-Serbia Agreement: Why Less Is More
Report 218 / Europe & Central Asia

Kosova pa mbikëqyrje: sfidat e mbetura

Përmbledhje ekzekutive

Kosova ka zbatuar një pjesë të madhe të planit të Ahtisaarit – projekti për funksionimin demokratik te saj, i cili ofron të drejta themelore për serbët dhe minoritetet e tjera – dhe meriton që të jetë plotësisht e pavarur, por nuk duhet të ketë shkarje dhe devijim dhe duhet të respektohen edhe pjesët e mbetura të planit. Qeveria e Prishtinës kryesisht vepron në përputhje me të dhe shumë serbë që jetojnë në jug të lumit Ibër tani e pranojnë autoritetin e saj, u binden ligjeve të saj dhe marrin pjesë në jetën politike në një mënyrë që katër vjet më parë ka qenë e paimagjinueshme. Sidoqoftë, këto arritje rrezikohen nga marrëdhëniet e tensionuara Kosovë-Serbi, zvoglimi I komunitetit serb, dhe frustrimi i Prishtinës për paaftësinë e saj për të shtrirë sovranitetin e vet në pjesën veriore me shumicë serbe si dhe arritjen e plotëptë plotë ndërkombëtare. Një rritje në sulmet e motivuara etnikisht tregon se paqja është e brishtë. Qeveria duhet të mbetet e përkushtuar ndaj kriterit të Ahtisaarit për minoritetet. Por plani nuk mund të funksiononte në izolim dhe nuk mund të veçohet nga marrëdhëniteve e përgjithshme Kosovë-Serbi. Beogradi ka nevojë të fitojë besimin e Prishtinës dhe miratimin së paku të heshtur të saj për vazhdimin e operimit të në territorin e Kosovës, veçanërisht në jug.

Vitet e paraetë pavarësisë së Kosovës u mbikëqyrën nga Zyra Ndërkombëtare Civile (ICO) e krijuar nga plani i Ahtisaarit. Në 10 shtator 2012, merr fund ICO-ja dhe “mbikëqyrja” ndërkombëtare, duke e lënë qeverinë e Prishtinës me përgjegjësinë e plotë për këtë vend të ri. Kjo është një kohë vendimtare për marrëdhëniet e Kosovës me popullsinë e vet serbe dhe Serbinë; plani Ahtisaari ende ofron modelin më të mirë për të garantuar bashkëjetesë paqësore.

Shumë serbë në Kosovë bashkëpunojnë me institucionet shtetërore për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e tyre, por ata në veri vazhdojnë të mos pranojnë tw bashkëpunojnëQeveria ka përfshirë shumicën e planit të Ahtisaarit në kushtetutën dhe ligjet e veta me dispozita bujare ndaj serbëve të Kosovës edhe pse zbatimi ndonjëherë ka qenë i pakënaqshëm. Ajo ka deleguar kompetenca te komunat duke lejuar jo vetëm serbët, por edhe shumicën shqiptare, që të kenë një rol më të madh në mënyrën se si i drejtojnë çështjet e tyre të brendshme. Megjithatë, shumë në Prishtinë kanë filluar të venë në dyshim atë që ata shohin si trajtim preferencial të dhënë serbëve. Komunikimi po bëhet më i vështirë pasi shumë pak të rinj flasin gjuhën e njëri-tjetrit. Pas vitesh me shumë pak incidente ndëretnike, sulmet ndaj serbëve po bëhen më të shpeshta.

Serbia nuk ndjen detyrime ndajplanit tëi Ahtisaarit dhe në këtë mënyrë mban një prani domethënëse në Kosovë, e cila është shtuar pas pavarësisë së vitit 2008 kur Beogradi ishte i vendosur të tregonte se ruante një farë kontrolli mbi bashkëkombësit e vet. Kontrolli i Beogradit në Kosovën e veriut është thuajse i tërësishëm. Në jug, kryesisht paguan shumë paga dhe pensione serbëve dhe drejton sistemet arsimore dhe shëndetësore pa informuar Prishtinën. Qeveria e Kosovës e toleron këtë por edhe po bën përpjektje t’i mbyll institucionet me bazë në Beograd që gjenden në jug. Një situateë e tillë mbase do të shkaktonte largimin e shpejtë të shumë serbëve. Kur Kosova pranoi planin e Ahtisaarit, ra dakord që Serbia të mbetej e përfshirë në territorin e vet, edhe pse në një mënyrë bashkëpunuese dhe transparente. Megjithatë, Beogradi ka refuzuar këtë bashkëpunim dhe Kosova është duke treguar shenja padurimi. Nëse nuk do të pranojë planine Ahtisaarit, Beogradi ka nevojë të veprojë në frymën e tij ose do të rrezikojë të humbasë edhe atë ndikim që i ka mbetur ende në jug.

Një dekadë më parë dy të tretat e serbëve të Kosovës jetonin në jug të Ibrit, të shpërndarë midis një shumice dërmuese shqiptare, dhe një e treta në veriun me popullsi dërmuese serbe. Raporti i serbëve që jetonin në jug dhe në veri ka ndryshuar drejt barazisë dhe popullsia serbe e jugut është rurale, e plakur në moshë dhe pasive nga aspekti politik. Numri i pjesëtarëve serbtë shkolluar dhe me formim politik është shumë i vogël dhe jashtë raportit për rolin e madh që plani I Ahtisaarit I ka dhënë këtij komuniteti, veçanërisht pasi serbët në komunat veriore refuzojnë të marrin pjesë. Ata dhe minoritete të tjera varen plotësisht nga privilegje, duke përfshirë edhe kuotat; ata nuk kanë vota të mjaftueshme për të fituar ulëse legjislative në konkurim të hapur. Delegatët e tyre minoritarë në Kuvend rrallë u rezistojnë preferencave politike të përfaqësuesve shumicë të shqiptarëve. Për shembull, delegatët serbë e lejuan qeverinë që të shuante premtimin e Ahtisaarit për një “kanal televiziv të pavarur në gjuhën serbe” duke e zëvendësuar atë me një kanal serb të kontrolluar nga transmetuesi publik.

Megjithatë krijimi i gjashtë komunave me shumicë serbe në jug të Ibrit pati sukse të madh; ata kanë marrë përsipër shumicën e rolit qeverisës nga strukturat paralele të financuara prej Serbisë, edhe pse arsimi dhe kujdesi shëndetësor mbetet nën kontrollin e Beogradit. Komunat më të mëdha si Graçanica dhe Shtërpca kanë kuvende aktive,po zbatojnë projektet për zhvillimin e infrastrukturës me fonde të huaja dhe të qeverisë së Kosovës, dhe po marrin përsipër përgjegjësi në një spektër të gjerë fushash. Komunat e tjera të reja janë të vogla, u mungon stafi kompetent dhe përpiqen të krijojnë burimet që iu nevojiten. Por të gjitha komunat e Kosovës po konkurrojnë për fonde të kufizuara publike dhe private. Autoritetet qendrore kanë tendencën që të mikro-menaxhojnë shpenzimet e tyre dhe t’i privojnë nga mënyrat për të mbledhur fonde. Pak qeveri komunale, qofshin ato serbe apo shqiptare, kanë stafin e trajnuar që u nevojitet për të ushtruar kompetencat e tyre të transferuara në mënyrë efektive, dhe rrallë bashkëpunojnë me njëra-tjetrën në fushat e interesit të përbashkët.

Prishtina dhe partnerët e saj ndërkombëtare kanë dështuar thuajse plotësisht në tejkalimin e rezistencës ende të fuqishme për të kthyer refugjatët dhe personat e zhvendosur së (IDPs). Shumë prej tyre janë të kënaqur që të shesin pronën e vet dhe të risistemohen gjetiu, por, të penguar nga korrupsioni, kërcënimi dhe gjykatat pa struktura në gjuhën serbe, nuk mund të arrijnë as atë qëllim modest. Edhe Kisha Ortodokse Serbe rreket që të realizojë të drejtat e pronësisë që ia ka garantuarplani I Ahtisaarit. Serbët që jetojnë në enklava brenda komunave me shumicë shqiptare, rrezikohen gjithnjë e më tepër dhe në nevojë për mbrojtje. Disa fshatra në komunat me shumicë serbe janë të ekspozuar ndaj sulmeve që vijnë nga vendbanimet më të mëdha fqinje të banuara me shqiptarë, kryesisht të motivuar nga konflikti mbi tokën. Siguria e tyre është përgjegjësi e Prishtinës dhe qeveria duhet të marrë masat efektive për të mbrojtur minoritetet e cenueshëm dhe kthimin e tyre.

Pengesa më e madhe që has komuniteti serb si dhe kërcënimi serioz i planit të Ahtisaarit, mund të jetë vështirësia absolute e të garantuarit të një jetese të sigurt dhe të qëndrueshme në zonat minoritare. Mosbesimi, mungesa e regjistrimit të përshtatshëm për bisnese dhe veprimtari,armiqësia e hapur, që të gjitha e vështirësojnë shkëmbimin e e mallrave dhe shërbimeve nga ana e bizneseve të minoriteteve tek shumica. Meqenëse në pjesën më të madhe të komunave me shumicë serbe ka shumë pak për të bërë përveç bujqësisë, shumë serbë varen nga pagat që marrin prej Beogradit. Nëse ato ndalohen, shumë serbë të shkolluar do të mendojnë që të largohen. Shkollimi është një tjetër fushë e ndjeshme dhe prindërit që nuk kanë besim tek sistemi Kosvovar I edukimit, nuk do të qëndrojnë. Shkollat dhe spitalet serbe duhet të lejohen të vazhdojnë, por Beogradi dhe Prishtina duhet të negociojnë një mekanizëm për regjistrimin dhe mbikëqyrjen e tyre.

Prishtina dhe Beogradi kanë interes për të bashkëpunuar dhe shmangur një eksod të serbëve të Kosovës të cilët do të linin Kosovën me një përbërje multietnike të disbalancuarme një realitet eventual monoetnik, duke krijuar tensione të reja nërajon dhe duke kërcënuar imazhin e saj parambështetësve të saj ndërkombëtarë. Serbia mund ta përballojë me shumë vështirësi një valë tjetër migruese në këtë mjedis të rënduar ekonomik ë të cilin po kalon. Prishtina përballet me një përpjekje të zorshme për të shtrirë autoritetin e vet në veri të Ibrit dhe duhet të dëshmojë se serbët mund të zhvillojnë një jetë të mirë në Kosovën e pavarur, nëse do të arrijë një gjë të tillë. Nëse Prishtina dhe Beogradi dëshirojnë, sikundër duhet që të bëjnë, qoftë edhe për qëllime të ndryshme,që Kosova të jetë vërtet multietnike, ata duhet të bashkëpunojnë në mbështetje të komunitetit serb.

Prishtinë/Stamboll/Bruksel, 10 shtator 2012

The Kosovo-Serbia Agreement: Why Less Is More

The 19 April agreement between Kosovo and Serbia is an earthquake in Balkan politics: the ground lurched, familiar landmarks toppled, the aftershocks are still rumbling and the new contours are only slowly emerging.

The two prime ministers initialed a “First Agreement of Principles Governing the Normalisation of Relations” in Brussels. The brief, fifteen-point text is the first bilateral agreement between Serbia and its former province; as the title suggests, it’s unlikely to be the last. Curiously neither government has published it, though a reportedly authentic version leaked quickly in the Pristina press.

The spinning has been furious among advocates (the EU and both governments), opponents and commentators on both sides of the Atlantic. It is too soon to try to say what it all means. For now clarity comes from focusing on the few patches of firm ground.

There are only two sure things about the agreement, both are very important, and neither is spelled out anywhere in its text. The first is that the Serbian government has given up on keeping northern Kosovo in its system and has ceded its authority to Pristina. The second is that Belgrade has implicitly recognised that Kosovo is a state. These are tectonic shifts, whose effects will be felt no matter what happens with the early attempts to implement the deal.

The New Normalising 

The agreement’s title itself is misleading: ostensibly about “normalisation of relations”, the first twelve of the agreement’s fifteen points cover instead the governance of Kosovo’s Serb-controlled northern region. Only one point is explicitly about bilateral relations, and all it says is that neither party will block the other’s progress toward the EU.

The agreement specifies creation of an “Association/Community of Serb majority municipalities”.[fn]See Crisis Group Report Serbia and Kosovo: The Path to Normalistion.Hide Footnote The dual name is another sign of trouble ahead: for Serbia, it is a Zajednica (union or community) of municipalities, a governing entity newly established by the agreement, while for Kosovo, it is merely an inter-municipal association like one that already exists to help local governments coordinate and share expertise.

What Belgrade and Pristina have initialed is not so much an agreement as a set of principles that must be elaborated before they can be implemented, and the elaboration can be as hard-fought as the agreement itself. Consider the second point:

The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

The first sentence is silent as to who shall legislate the statute: the Kosovo Assembly (as Pristina prefers), the municipalities in question (which operate under Serbian law) or newly elected municipal bodies (under Kosovo law). The second implies the entity cannot be dissolved by a court decision, which suggests it is to have some kind of constitutional status. The third mentions a “constitutional law”, something that does not exist in the Kosovo system (but does in the Serbian one), and a “2/3 majority rule” of which Kosovo has at least two. It also mentions “legal guarantees”, but not what they are to protect. Most of the other points are as diaphanous as this one, amenable to different readings and needing a lot of follow-up work to give them life.

The Brussels House Style - And Its Limits

Followers of the history of EU mediation between Belgrade and Pristina will recognise this ambiguity as the Brussels house style: get the parties to commit publicly to an agreement whose content is to be filled in later, often by EU officials, out of the spotlight. The advantage of this approach lies in making possible agreements that would be politically deadly if spelled out in black and white. The cost, however, is steep. Both sides can feel cheated, and Belgrade especially tends to squeal when implementation begins on terms that were only implied in the text itself.

Much of the agreement depends on the cooperation of the northern Kosovo Serbs and their leaders, all of whom reject the deal and promise to resist.  This community has a bad reputation these days; they are portrayed as extremists, criminals, or at best simply too few in number to matter. That portrait is unfair: as those who spend time in the North know, its people are little different from their neighbors across the Balkans. Rejection of the Belgrade-Pristina deal comes from a bedrock patriotism that is common to most populations who see state borders shift against their will. Given the near-total absence of law enforcement, the area is surprisingly peaceful; since Kosovo declared independence in 2008 there have been only four fatalities in the North linked to the dispute. During tense times, improvised bombs explode and pot shots ring out, but are meant to warn or intimidate and seldom injure anyone. The only serious confrontations have pitted locals against NATO’s peacekeepers when the latter tried to remove barricades in 2011 and 2012.

While the two governments can, and should, implement a few measures right away, it’s impossible to guess the shape that northern Kosovo government will finally take. The two governments should coordinate the transfer of all security sector staff in Kosovo from Belgrade payroll and jurisdiction to Pristina, which entails: taking existing Kosovo Police (KP) off the Serbian payroll (many have been drawing two salaries, one from each state) and otherwise leaving them alone, and transferring the several hundred (reputed) undercover Serbian officers over to Kosovo payroll. This is less provocative than it sounds, because the “Kosovo Police” brand is widely accepted in northern Kosovo and seen as essentially local, regardless of who pays. It is important the two capitals work together to ensure no interruption in payment and no interregnum during which displaced cops can be recruited by organised crime.

Too much focus on the agreement’s specifics is likely to mislead; many of its provisions will be modified in practice and some may be simply forgotten over time.

Implementing the agreement will require both countries to amend the relevant legislation. One or both may have to amend their constitutions. The issues will have to be aired in public, members of parliament will have to take stands. Early signs are not encouraging. Kosovo’s Assembly approved the deal after a raucous late-night session featuring angry denunciations by the opposition Vetëvendosje (Self-Determination) party, whose supporters rallied outside the legislature. The Serbian parliament refused to vote on the agreement itself, claiming that to do so would constitute recognition of Kosovo; instead, it approved the government’s report on the negotiations. Earlier technical agreements between the two are held up on appeal to Serbia’s constitutional court on grounds that the government impermissibly changed by decree issues that must be regulated by law.

Northern leaders are still stunned by Belgrade’s move, which took them by complete surprise. They have yet to digest its implications, and early reactions bear a distinct resemblance to the five stages of grief: denial, anger, bargaining, and a few signs of depression and acceptance. They seem to hope the deal will die without their cooperation, but have no real plan. Some day soon, should Belgrade start to squeeze them in earnest, the residents of northern Kosovo will face stark choices. Their preference – the status quo, ignoring Pristina and largely integrated into the Serbian system – is no longer possible. There are many things Belgrade can do, starting with money (reducing or eliminating bonuses, cutting positions), and going on to dissolving municipal governments on a pretext and replacing them with more pliant staff, arresting key local leaders on real or trumped-up charges, closing various offices, and even the “nuclear option” of closing the two main employers, the university and medical centre. The limiting factors are legal (as in many ex-communist states, workers have many rights and are hard to fire) and political (they do not want to provoke a televised exodus, even a small one). One ironic component of this story is that Serbia will probably be tacitly encouraged to violate its own laws by the EU to make all this work, as doing it properly – amending all the relevant legislation and regulation – would take much longer than Brussels prefers.

A Self-Governing North, and the De Facto Recognition of Kosovo

The big irony here is that Belgrade’s preferences on implementing the deal are more threatening to the northern Kosovo Serbs than are those advocated by Pristina or the EU, because it is much easier to resist the latter. Serbia wants to form the Community quickly, out of the existing municipal governments; name a senior Serb police officer to take charge of integrating the illegal Serbian security presence into Kosovo institutions; and transfer the existing Serbian court to Kosovo jurisdiction. These steps would bundle the local population and their leaders into a loose Kosovo jacket that could be tightened over time as tempers cool. Kosovo wants to defer forming the Association until the OSCE organises local elections; supervise the transfer of security officials; and dissolve the Serbian court and staff a new Kosovo court. Northerners can easily boycott or sabotage all of those measures and probably remain confident that Pristina would stick to its positions.

The North has fourteen years of experience resisting pressure from Kosovo,[fn]See Crisis Group report North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice.Hide Footnote with a large arsenal ranging from community pressure and civil disobedience to organised boycotts, intimidation and occasional pitched battles. But they do not know how to fight Belgrade. In the near term, the stronger Serbia’s influence over northern Kosovo is, the more that territory will integrate with Pristina; and the more Serbia pulls back, the more the North will maintain its independence from Kosovo. The clearest example of this paradox is Serbia’s plan to pass a constitutional law transferring its governing authority over Serbian municipalities to what it calls the “provisional institutions” in its “autonomous province” of Kosovo. Pristina would surely reject such a law and see it as an insult; yet it would leave the North no legal avenue to keep rejecting integration into the Kosovo system.

With or without a Serbian constitutional amendment, there is no way for northern Kosovo to keep saying it rejects the Belgrade-Pristina agreement but is otherwise a normal part of the Serbian legal and administrative system, because Belgrade is transferring it to Pristina’s authority. The North is thinking of three options. It can submit to integration into the Kosovo system, and work to expand the space of autonomy it offers them. It can declare independence, with an aim of negotiating a better deal with one or both of the states that claim it. Or it can strike out on its own without any formal declarations, subverting and obstructing the agreement where it can and hoping for a re-negotiation.

Curiously, all three courses lead toward the same place: a largely self-governing region, with some ties to a Kosovo whose independence it rejects, and with other ties to Serbia. The differences are in emphasis and symbolism, emotionally powerful but with modest practical implications. Pristina and Belgrade should refrain from sudden or provocative moves. So far there has been no surge in violence against Kosovo institutions in the North but that is a risk in the near future, with the North Mitrovica Administrative Office and its staff being the most obvious targets. These should be protected.

There is no point holding elections without significant local support. If the North is firmly opposed, there is a risk of violence against the organisers, and polls that require hefty KFOR protection would be of little use. Belgrade and Pristina need to explain, in detail, what the agreement means for northern Kosovo. They should take the time necessary to prepare the ground.

All previous accords were packaged as deals between Serbia and some external player – the UN or the EU – acting as Kosovo’s proxy. This is the first high level agreement between the two states, and shows that Serbia can deal with Kosovo as an equal. It is a kind of de facto recognition of Kosovo and that may be its greatest long-term significance. Whatever else happens, it is easier today to imagine that Serbia may one day formally recognise the independence of its former province. Yet the thaw in Belgrade-Pristina relations is still fragile and easy to reverse. Both capitals should make improving their bilateral ties the priority, and should not allow lingering disagreements over northern Kosovo to impede them. Better state-to-state relations are much more important than administrative details governing the North.